Teisinė informacija

TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ 

Lietuvos Respublikos 

• Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas Žin., 2003, Nr. 63-2853 (2003-06-28); 
• Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas, 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281; 
• Dėl Ikimokyklinio amžiaus mokinių ugdymo finansavimo 2011 metais tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija/Įsakymas/V-542/2011.03.31/Įsigalios 2011-04-08/Valstybės žinios2011 Nr.41-1962); 
• Dėl Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2011–2013 metų programos patvirtinimo; 
• Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo (Valstybės žinios: 2010-04-30 Nr.50-2454); 
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr.1509 „Dėl Vaikų nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios gyvenimo ir ugdymo sąlygų gerinimo modelio aprašo patvirtinimo“ (Skelbta: Valstybės Žinios, 2009.11.21, Nr.: 138, Publikacijos Nr.: 6073); 
• Įsakymas dėl ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašo; 
• Įsakymas dėl pavyzdinio auklėtojo pareigybės aprašymo patvirtinimo; 
• Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika; 
• Įsakymas dėl rekomendacijų savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes; 
• Įsakymas dėl metodinių rekomendacijų dėl ikimokyklinio ugdymo lėšų skyrimo vienam vaikui principo taikymo; 
• Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašas; 
• Švietimo pagalbos nelankančiam ugdymo įstaigos 5–6 metų vaikui teikimo tvarka. 

Zarasų rajono savivaldybės


• Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 30 d. Nr. T-256 sprendimas „Dėl socialinės pedagoginės pagalbos teikimo Zarasų rajono mokyklose tvarkos patvirtinimo“. 
• Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 30 d. Nr. T-206 sprendimas „Dėl Zarasų rajono Magučių ugdymo centro reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų patvirtinimo ir Zarasų vaikų lopšelio-darželio„Lakštingala” pavadinimo pakeitimo, vidaus struktūros ir nuostatų patvirtinimo“. 
• Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 29 d. Nr. T-305 „Dėl 2001-12-28 Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 208 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“ pakeitimo“.