Vaikų priėmimas

Vaikai į Zarasų „Lakštingalos” mokyklą priimami vadovaujantis 2018 m. gegužės 25 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos patvirtintu sprendimu Nr. T-124 „Dėl priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Zarasų rajono savivaldybės taryba, tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Mokinių priėmimo į Zarasų „Lakštingalos“ mokyklą tvarkos aprašu.

Vaikai į Zarasų „Lakštingalos” mokyklą priimami, tėvams (įtėviams, globėjams) pateikus prašymą, gydytojo pažymą ir sudarius sutartį su direktoriumi.

Priimant vaikus į Zarasų „Lakštingalos” mokyklą prioritetai teikiami:

1. Iš šeimų, kuriose auga trys ir daugiau vaikų iki 18 m. arba vyresnių vaikų, dar besimokančių mokykloje arba dieninėse visų mokymo įstaigų programose;

2. Kurie yra įvaikinti arba globojami;

3. Kuriems yra nustatytas neįgalumas arba vystymosi sutrikimai;

4. Kuriuos augina tik vienas iš tėvų (o kitas tėvas yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, yra dingęs be žinios ar neveiksnus ir šiuos faktus yra pripažinęs teismas);

5. Kurių brolis ar sesuo mokosi toje pačioje ugdymo įstaigoje;

6. Kuriems savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu yra skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

7. Kurie yra iš prieglobsčio Lietuvoje prašančios šeimos (pasiūlymą teikti turi savivaldybės administracijos Švietimo skyrius);

8. Kurie anksčiau lankė savivaldybės iniciatyva likviduotą švietimo įstaigą.

Zarasų „Lakštingalos” mokykloje vaikų grupės formuojamos iš to paties arba įvairaus amžiaus vaikų kasmet iki rugsėjo 1 d. Ankstyvojo amžiaus grupes lanko 1 metų 7 mėnesių – 3 metų amžiaus vaikai. Maksimalus vaikų skaičius lopšelio grupėse – 15 vaikų. Zarasų „Lakštingalos” mokykloje veikia 9 ikimokyklinio amžiaus ugdymo grupės, kurias lanko veikia 3-5 metų amžiaus vaikai. Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos Magučių ugdymo skyriuje veikia 3 ikimokyklinio amžiaus grupės, jungtinė specialioji lavinamoji klasė ir socialinių įgūdžių grupė.


Asmens priėmimas ugdyti pagal ikimokyklinio ugdymo programą įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu bei ugdymo sutartimi:

1. Abu sutarties egzempliorius pasirašo Zarasų „Lakštingalos” mokyklos direktorius ir vienas iš tėvų (įtėvių, globėjų). Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas vienam iš tėvų (įtėvių, globėjui), antras segamas į asmens bylą;

2. Sutartyje nurodomos sutarties šalys, ugdymo programa, šalių įsipareigojimai, sutarties terminai, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai;

3. Sutartys sudaromos iki pirmos ugdymo dienos. Sutartis registruojama Zarasų „Lakštingalos” mokykloje.

Vaiko ugdomoji veikla prasideda nuo vaiko pirmos Zarasų „Lakštingalos” mokyklos lankymo dienos.